Coronavirus – Elektroskandias åtgärder

Vi vill informera om de åtgärder vi vidtagit i förebyggande syfte.

BÄSTA KUND!
Att skapa trygghet för våra medarbetare och för de som vistas i våra lokaler är oerhört viktigt för oss. Mot bakgrund av att Coronaviruset sprider sig vill vi informera om de åtgärder vi vidtagit i förebyggande syfte.

Elektroskandias ledningsgrupp såväl som tillsatt beredskapsorganisation arbetar kontinuerlig med att följa utvecklingen. Vi övervakar och styr vårt arbete samt vidtar nödvändiga åtgärder för att trygga våra medarbetare samt upprätthålla en fortsatt hög service till våra kunder. Vi är i tät dialog med våra intressenter och arbetar proaktivt med förberedelser utifrån en rad olika scenarier.

  • Vi följer noga de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/).
  • Vi säkerställer kommunikationen internt och håller alla informerade om riktlinjer och direktiv löpande.
  • Vi har kontinuerliga avstämningar med våra prioriterade leverantörer för att identifiera. eventuella risker relaterat till tillgänglighet och materialförsörjning. Gemensamma åtgärder vidtas för att minimera en eventuell påverkan.
  • Vi ställer in planerade kundaktiviteter i samtliga butiker.
  • Vi styr i största möjliga mån om interna och externa sammankomster till digitala möten.
  • Vi undviker och avbokar alla utlandsresor enligt gällande rekommendation.
  • Vi jobbar aktivt med att boka om och senarelägga planerade mässor och event.
  • Vi uppmanar medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka och har symptom
  • Vi säkerställer att de som kan utifrån funktion och arbetsuppgifter utgår ifrån hemmet
  • Vi tillämpar en mycket god handhygien och säkerställer städrutiner i hela vår verksamhet 

Vi har som målsättning att kontinuerligt hålla Er informerade om utvecklingen samt de försiktighetsåtgärder som vidtas, detta för att måna om våra medarbetares, kunders, och leverantörers hälsa. Uppdatering av information kommer i första hand ske via vår hemsida.

 

Uppdaterad status av vår leveranssituation och tillgänglighet

Då samtliga avdelningar verkar enligt gällande och implementerad Beredskapsplan, sker det en rad dagliga avstämningar för att hantera praktiska frågor och problem som uppstår utifrån rådande situation. Även ett proaktivt förberedande arbete med målsättning att minimera risker och påverkan utifrån nya situationer som kan uppkomma.

Vi har i dagsläget full kapacitet och bedriver just nu vår lagerhantering i normal drift med en hög leveranssäkerhet.

Vi jobbar proaktivt och i nära samarbete med våra leverantörer för att minimera påverkan och leveransstörningar. Vi har sedan en tid tillbaka säkrat materialflödet för en tid framåt genom ökade prognoser, ökad orderläggning samt utökade säkerhetsnivåer av lagerfört materiel såväl hos Elektroskandia som hos leverantör


Med Vänliga Hälsningar

Rickard Dittlau
Försäljningsdirektör


2020-07-01