Hållbarhet

Inom Elektroskandia har vi ett ständigt fokus på kvalitet, där vårt viktigaste mått  utan tvekan är graden av kundnöjdhet. Flera av våra aktiviteter följs upp på en daglig basis, och eftersom det är ett arbete utan slut bedrivs det på många olika områden och nivåer.

Det man kan mäta kan man också åtgärda. Därför har vi inrättat en central kundsupport, vilket gett oss underlag för att höja leveranssäkerheten till våra kunder. Under en femårsperiod har vi nästan halverat antalet felleveranser – från en redan låg nivå.

Vi på Elektroskandia bedriver sedan många år ett aktivt miljöarbete. Detta tar sig många uttryck: Vi prioriterar t ex att samarbeta med leverantörer som, liksom vi själva, är miljöcertifierade.

Alla transporter samordnas så långt det är möjligt, för att spara bränsle. Ett annat exempel är att vi radikalt vill minska förbrukningen av wellpapp och kartong - målet är att vi ska klara att återvinna 90% av allt avfall. 

Hållbarhetspolicy för Elektroskandia Sverige AB
Fastställd av ledningsgruppen, uppdaterad 2020-02-10

I allt vi gör…
För oss på Elektroskandia är hållbarhet, kvalitet och miljö gemensamma hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats och med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… vill vi bli bättre.....
Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa våra kunders förväntan på tillgänglighet, trygghet, stöd och effektivitet. Tillsammans med våra ledande tillverkare arbetar vi aktivt med att erbjuda våra gemensamma kunder ett miljövänligt produktsortiment. Med hjälp av vårt ledningssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar. 

... och minska vår negativa påverkan på miljön!
I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. Dessa är vår egen energiförbrukning, våra transporter och de avfallsmängder vår verksamhet skapar. Vi arbetar således kontinuerligt med aktiviteter som ska leda till att vår miljöpåverkan inom dessa tre specifika områden minskar.

 

Sollentuna den 10 februari 2020

Anders Nordlöw
Verkställande direktör