Värt att veta om Klimatklivet

Investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Under perioden 2015–2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt. 

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Tillsammans med alla som deltar i Klimatklivet bidrar vi till att åtgärda klimatproblemen. Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat närmare 2 miljarder kronor i stöd till lokala klimatinvesteringar genom Klimatklivet. Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut. 

Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter.

Vem kan ansöka om stöd?
De som kan söka är landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor eller stiftelser. Aktörer som söker måste vara registrerade i Sverige. Klimatklivet är inte öppet för privatpersoner eller enkla bolag.

När det gäller företag, organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, är det EU:s regelverk om statsstöd som styr vad Naturvårdsverket kan ge stöd till och i vilken omfattning. 
 
Stöd till miljöskydd kan ges i enlighet med den så kallade gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014).

Stöd i mindre omfattning (också kallat försumbart stöd) kan ges i enlighet med den så kallade de minimiförordningen och de villkor som anges där (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013).
 
Vilka typer av åtgärder kan få stöd?
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om:
• Laddinfrastruktur för elfordon
• Biogasanläggningar
• Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
• Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
• Lustgasdestruktion i sjukvården
• Cykelbanor och infrastruktur för cykel
• Kommunikationsinsatser

Exempel:
• Ladda elbil i flerbostadshus (sverigesmiljömål.se)
• Undervisning i simulator minskar utsläppen (sverigesmiljömål.se)

För att vara stödberättigad måste en åtgärd vara mer ambitiös än vad lagen kräver. Stöd ges inte till åtgärder som redan är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.

Klimatklivet kan ge medel till åtgärder som identifierats vid energikartläggningar och energideklarationer eller kostnads/nyttoanalyser, som komplement till strukturfondsfinansiering.

Resultat
Filmen visar upp några av de projekt som fått stöd från Klimatklivet. Filmen är på engelska. Besök gärna resultatsidan på naturvardsverket.se för mer information om vilka resultat Klimatklivet har åstadkommit hittills.

Vilka åtgärder kan inte få stöd genom Klimatklivet?
Klimatklivet kompletterar andra delar i regeringens klimatpolitik, till exempel handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Åtgärder som omfattas av dessa styrmedel kan därför inte få stöd från Klimatklivet.

Ny förordning
Sedan den 25 juli 2017 har Klimatklivsförordningen har ändrats. Förändringarna innebär bland annat ett förtydligade av definitioner för laddningspunkter för elfordon, tak för stödnivån för företag på maximalt 70 procent, och att fler åtgärder som innebär ett tillvaratagande av spillvärme kan ges stöd. Även ansökningar som skickats in före den 25 juli 2017 och väntar på beslut bedöms efter den nya förordningen. Tidigare beslut om stöd påverkas inte av den nya förordningen. 

Ansökan
Det är i första hand Länsstyrelsen i respektive län som ger råd och stöd till dig som ska ansöka om pengar. Om du vill genomföra åtgärder i flera län, eller en åtgärd som sträcker sig över flera län, måste du skicka in en ansökan per län. All information hittar du på: www.naturvardsverket.se/klimatklivet
Du ansöker via ansökningsformuläret på www.naturvardsverket.se/klimatklivet. Vid frågor eller tekniska problem i samband med ansökan kan du maila klimatklivet@naturvardsverket.se med en detaljerad beskrivning. Observera att om du kickar in din ansökan efter den angivna ansökningstiden kommer Naturvårdsverket inte att pröva din ansökan.