Prisavisering per den 4:e januari 2022

Med anledning av rådande omvärldsläge så justerar Elektroskandia Sverige AB prisbilden och presenterar ny gällande prislista från 2022-01-04.

Covid-19 med dess effekter har en fortsatt stark påverkan på den globala ekonomin, vilken präglats av kraftigt ökade råvarukostnader. Hemtagningskostnaderna har ökat utifrån de skenande globala transportkostnaderna i kombination med rådande kapacitetsbrist inom det europeiska distributionsledet. Flera av våra tillverkare har utmaningar i produktionen knutet till den fortsatt globala bristen av insatsvaror till produktion samtidigt som den totala efterfrågan tilltar. Produktionsenheterna drabbas också hårt av de nu ökade energipriserna vilket driver upp den generella kostnadsbilden inom tillverkande led.

Till följd av ovan omständigheter justeras priserna baserat på prishöjningar i leverantörsledet. Vi tillämpar som sedvanligt vid årsskifte leveransdagens pris om inget annat specifikt avtalats.

 

Med vänlig hälsning

Michael Almqvist Masior
Direktör Marknad

Elektroskandia Sverige AB